Privacy en Cookies

 

 

Identificatie

FRAIS DEVANT, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te 4480 rue de Gloriette - ZAC du Parc d'activités de Tuboeuf - 77170 Brie-Comte-Robert, verwerkt persoonsgegevens betreffende u als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van het gebruik van haar website die toegankelijk is op het volgende adres: https://fraisdevant.nl (hierna "de Site").

 

 

 

Voorwerp

Het doel van dit privacy- en cookiebeleid is om de gebruikers te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonlijke gegevens en hun rechten om persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, met name Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens (hierna "DGPS" genoemd) en Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden (hierna de "verordening gegevensbescherming" genoemd).

 

 

 

Categorieën verwerkte persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van de Site kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

naam, voornaam, voornaam, achternaam,
e-mail adres,
telefoonnummer,
IP-adres
datum en tijd van aansluiting.
 

Verplichte gegevens zijn op het contactformulier aangegeven met een sterretje. Indien gebruikers ervoor kiezen om ze niet bekend te maken, kan het bedrijf FRAIS DEVANT hun verzoek niet in behandeling nemen.

 

 

 

Doelstellingen van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De gegevens over u worden verzameld bij het versturen van een online bericht via het contactformulier op de Site.

 

De gegevens worden door het bedrijf FRAIS DEVANT geheel of gedeeltelijk verwerkt om de aan haar gerichte verzoeken te beheren en te beantwoorden.

 

Alle persoonlijke gegevens worden op strikt vertrouwelijke wijze verzameld en verwerkt. Ze kunnen niet worden afgehaald zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers. Ze mogen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze werden verzameld.

 

 

 

Gegevensoverdracht

De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de verschillende afdelingen van het bedrijf FRAIS DEVANT om te antwoorden op de online berichten die haar worden toegezonden, evenals voor elke externe dienstverlener die de verwerking van persoonsgegevens mogelijk maakt in overeenstemming met het doel van deze verwerking.

 

Bovendien kunnen de gegevens worden meegedeeld aan elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om ze te kennen.

 

 

 

Bewaartermijn van de gegevens

Het bedrijf FRAIS DEVANT bewaart de persoonsgegevens alleen voor de duur van de operaties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

 

 

Uw rechten

In overeenstemming met het Reglement Persoonsgegevens hebt u te allen tijde recht op toegang, opvragen, meenemen, corrigeren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens.
 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens om legitieme redenen.
 
U hebt in voorkomend geval ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, bijwerken, blokkeren of verwijderen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of indien het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan ervan verboden is, en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 
Tot slot heeft u het recht om algemene en specifieke richtlijnen te definiëren die bepalen hoe u deze rechten na uw overlijden wilt uitoefenen.

 
U kunt uw rechten uitoefenen, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het hierboven genoemde Reglement Persoonsgegevens, per brief gericht aan FRAIS DEVANT, 4480 rue de Gloriette - ZAC du Parc d'activités de Tuboeuf - 77170 Brie-Comte-Robert of per e-mail gericht aan bonjour@fraisdevant.com.

Om persoonlijke gegevens te beschermen, moet het bedrijf FRAIS DEVANT de identiteit van de gebruiker verifiëren alvorens te reageren op zijn verzoek. Daarom behoudt de firma FRAIS DEVANT zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen.

 

 

 

Veiligheid en beveiliging

Het bedrijf FRAIS DEVANT verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervormd, beschadigd of geraadpleegd.

 

 

 

Koekjes

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de Site een of meer cookies automatisch op zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd.

 

Definitie van een cookie

Een "cookie" is een tekstbestand dat op het apparaat van de gebruiker (computer, tablet of mobiel apparaat) kan worden geplaatst wanneer de gebruiker de Site bezoekt. De cookie stelt een website in staat om informatie te verzamelen en op te slaan over het surfen van de gebruiker. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

 

Doel van de cookies die door het bedrijf FRAIS DEVANT op de site worden gebruikt

Cookies uitgegeven door de firma FRAIS DEVANT worden gebruikt voor het doel:

statistieken op te stellen over het gebruik en de aanwezigheid van de verschillende elementen van de Site (bezochte secties en inhoud, routes, enz.);
het stellen van diagnoses om de inhoud en de ergonomie van de Site te verbeteren.
 

Uw internetbrowser instellen

De configuratie van de browsersoftware maakt het mogelijk om u te informeren over de aanwezigheid van een of meer cookies en deze, indien nodig, te weigeren.

 

De gebruiker kan, indien hij/zij dit wenst, het gebruik van cookies op elk moment activeren of deactiveren door de juiste instellingen in zijn/haar browsersoftware te selecteren.

 

Over het algemeen zijn deze parameters te vinden in de tabbladen "tools" of "parameters".

 

Het is niet mogelijk om gedetailleerde en actuele informatie te verzekeren over deze configuratie-elementen, die onder de exclusieve controle en bevoegdheid van de uitgevers van browsersoftware vallen.

 

Ter informatie kan de gebruiker over aanvullende informatie beschikken:

  • van de uitgevers van hun browsersoftware op hun website;
  • meer in het algemeen, op de website van Cnil op www.cnil.fr met behulp van het sleutelwoord "cookies" in de zoekmachines. In het bijzonder biedt de CNIL internetgebruikers een visualisatiehulpmiddel dat in real time cookies identificeert die informatie over u naar andere sites doorsturen. Deze software kan hier worden gedownload: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookie….

Indien de gebruiker heeft ingestemd met het opslaan van cookies op zijn of haar apparaat in zijn of haar browser, kunnen de cookies die in de door de gebruiker bezochte pagina's en inhoud zijn opgenomen, tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte van zijn of haar apparaat. Ze zijn alleen leesbaar door de zender.

 

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat het uitschakelen van bepaalde cookies het gebruik van bepaalde functies van de Site kan verhinderen.

 

Indien nodig wijst FRAIS DEVANT elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de slechte werking van de diensten van de Site die voortvloeien uit de onmogelijkheid om de cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen en die door de gebruiker zijn geweigerd of verwijderd.

 

 

 

Actualisering van het privacybeleid en cookies

Ons beleid is op elk moment onderhevig aan wijzigingen of updates.

 

Laatste update: 31/07/2018